Поточна діяльність | Розпорядження голови | 2011 рік | №11 Про проведення атестації посадових осіб Чугуївської районної ради
№11 Про проведення атестації посадових осіб Чугуївської районної ради

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 14 березня 2011 року                                                                                                      № 11

Про проведення атестації посадових
осіб Чугуївської районної ради

 

Відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України № 1440 від 26 жовтня 2001 року “Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування”:

1. Провести у квітні 2011 року атестацію посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради.

2. Створити атестаційну комісію для проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради в кількості 5 чоловік та затвердити її персональний склад (додається – додаток № 1).

3. Затвердити Положення про проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради (додається – додаток № 2).

4. Затвердити список посадових осіб виконавчого апарату районної ради, які підлягають проходженню атестації у 2011 році (додається – додаток № 3).

5. Затвердити графік проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради (додається – додаток № 4).

6. Встановити, що службові характеристики на посадових осіб, які підлягають проходженню атестації, подаються належно оформленими до атестаційної комісії до 19 квітня 2011 року:
- на керуючого справами – головою районної ради;
- на начальників відділів – керуючим справами виконавчого апарату районної ради;
- на спеціалістів виконавчого апарату районної ради – начальниками відділів виконавчого апарату районної ради.

7. Пункти 2, 3 розпорядження голови районної ради № 10-к від 27.01. 2003 року “Про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування” та пункти 2, 3 розпорядження голови районної ради № 23-к від 06.03.2007 року “Про проведення атестації посадових осіб Чугуївської районної ради” вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова
районної ради                                                                          І. СТОРОЖЕВ

 

 

додаток № 1

 

 “ЗАТВЕРДЖЕНО”
розпорядженням голови   районної ради
№ 11 від 14 березня 2011 року

 

 

 ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
атестаційної комісії для проведення атестації посадових осіб
виконавчого апарату районної ради

 

Голова комісії:

М’ЯГКА О.В.

- керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

Секретар комісії:

ЧИРВА О.І.

- начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.

Члени комісії:

ШАЛІМОВ О.А.

- радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення;

ФЕНДРИКОВА А.Ю.

- начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради;

МАКСЮТІНА Н.П.

- начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради.

 

 

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                         О. М’ЯГКА

 

 

додаток № 2

 “ЗАТВЕРДЖЕНО”
розпорядженням голови   районної ради
№ 11 від  14  березня 2011 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації посадових осіб
виконавчого апарату Чугуївської районної ради

 

І. Загальна частина

 

1. З  метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб  виконавчого апарату Чугуївської районної ради (далі – посадові особи)  один  раз  на  4 роки проводиться їх атестація,  під час якої оцінюються результати роботи,  ділові та професійні якості,  виявлені  працівниками  при виконанні обов′язків, що визначені типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад та передбаченими у  посадових інструкціях.

2. Атестації     підлягають    посадові    особи    виконавчого апарату Чугуївської районної ради  у  тому  числі  ті,  які  внаслідок організаційних  змін обіймають посади менше ніж один рік,  якщо їх службові обов′язки не змінилися.

Не підлягає атестації голова  районної  ради, заступник голови районної ради, працівники патронажної служби, особи,  які  перебувають  на  займаній  посаді менше ніж один рік,  молоді спеціалісти,  вагітні жінки,  чи жінки,  які працюють менше ніж  один  рік  після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду  за  дитиною,  особи,  прийняті  на  роботу  на визначений термін.

Особи, призначені на посаду на визначений термін,  та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

3. У  період  між  атестаціями  проводиться  щорічна   оцінка виконання  посадовими  особами виконавчого апарату Чугуївської районної ради покладених на них завдань та обов′язків  у  порядку,  визначеному головою районної  ради  з  урахуванням   цього   положення.  Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками відділів де працюють посадові особи, під час підбиття  підсумків  роботи  за  рік.

 

ІІ. Організація та проведення атестації

 

1. Для організації та  проведення  атестації  утворюється  за розпорядженням голови районної ради атестаційна комісія у складі голови комісії, секретаря та членів комісії.

Головою атестаційної  комісії  призначається, як правило, заступник голови районної ради, а в його відсутність – керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

2. До  складу   комісії   включаються   начальники  відділів виконавчого апарату районної ради,  де працюють посадові особи,  радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення.

3. Кількісний та персональний склад комісії,  термін і графік проведення  атестації  затверджуються  розпорядженням  голови районної ради і  доводиться  до  відома  посадових  осіб,  які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

4. Атестаційна комісія  працює  гласно.  Посадова  особа  має право  попередньо ознайомитися з матеріалами її атестації та брати участь у засіданні комісії,  на якому розглядається питання про її атестування.

5. Комісія   повинна   забезпечувати  об’єктивний  розгляд  і професійну оцінку діяльності  посадової  особи,  яка  атестується, зокрема  щодо виконання покладених на неї службових обов′язків,  знання та користування у своїй роботі державною мовою, а також принциповий підхід у підготовці рекомендацій для  подальшого використання   її  досвіду  і  знань  у  роботі  виконавчого апарату районної ради.

6. Атестація начальників відділів та посадових осіб,  які увійшли до складу комісії, передує атестації інших посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

7. На  кожну  посадову  особу,   яка   підлягає   атестації, складається  службова  характеристика,  що підписується начальником відділу,  в  якому  працює посадова особа,  і  подається  до  комісії  не  пізніше  ніж за тиждень до проведення атестації.

Службова характеристика  повинна  містити  аналіз   виконання посадовою   особою  службових  обов′язків;  відомості  про  обсяг, якість,  своєчасність і  самостійність  виконання  роботи,  ділові якості  (ініціативність,  відповідальність),  стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання службових обов’язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо.

Посадова особа ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди  з  начальником  відділу в якому вона працює.

У разі   незгоди   з  відомостями,  викладеними  у  службовій характеристиці,  посадова особа може подати до комісії  відповідну заяву,  обгрунтування,  додаткові  відомості  щодо своєї службової діяльності.

8. Під час кожної атестації  до  комісії  подаються  щорічні оцінки  виконання  посадовою  особою  покладених на неї завдань та обов′язків за період,  що минув  після  попередньої  атестації,  а також атестаційний лист попередньої атестації.

9. На  засідання  комісії  запрошуються посадова особа,  яка атестується,  та начальник відділу,  в  якому  працює  посадова особа.  Якщо посадова особа не з’явилася на засідання комісії без поважних  причин,  комісія  має право провести атестацію за її відсутності.

ІІІ. Рішення атестаційних комісій

 

1. За результатами атестації атестаційна комісія робить один  з таких висновків:

- про відповідність займаній посаді;

- про відповідність займаній посаді  за  певних  умов  (здобуття освіти,   проходження  стажування,  набуття  відповідних  навичок, підвищення кваліфікації тощо);

- про невідповідність займаній посаді.

2. Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до   висновку   атестаційна    комісія    пропонує голові районної ради:

1) визнати посадову особу атестованою;

2) призначити протягом року повторне атестування  (за  згодою посадової особи);

3) зарахувати   посадову   особу  до  кадрового  резерву  або призначити її на вищу посаду;

4) перевести посадову особу на іншу посаду,  що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

Кожна рекомендація повинна мати відповідне обгрунтування.

3. Засідання  комісії вважається повноважним,  якщо на ньому присутні не менш як 3/4 її  складу.

Рішення  комісії  приймається по кожній   посадовій   особі,  яка  атестується,  простою більшістю голосів  членів  комісії.  У  разі  однакової  кількості голосів  членів  комісії  приймається рішення на користь посадової особи.

Голосування   проводиться   у   відсутності   особи,   яка атестується.

4. Голова   атестаційної   комісії  доводить до відома голови районної ради протокол засідання комісії та відповідні матеріали атестацій посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

5. За  результатами атестації голова районної  ради  видає  відповідне розпорядження.

 

ІV. Результати атестації та вирішення спірних питань

 

1. Результати  атестації  заносяться  до протоколу засідання комісії та атестаційного листа,  складеного за  зразком  згідно  з додатком.  Протокол  та  атестаційний лист підписуються головою та членами  комісії,  які  брали  участь  у  засіданні.  Результати атестації  повідомляються  посадовій особі,  яка атестувалася,  та начальнику відділу,  в якому  вона  працює,  одразу після проведення атестації.

Посадова особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис.

2. Результати  атестації  заносяться до особової справи посадової особи.  Вони розглядаються під   час   вирішення  питань  просування  по  службі,  присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або  зміни  їх  розміру,  у разі порушення в установленому порядку клопотання  щодо  продовження  терміну  перебування  на  службі  у виконавчому апараті районної ради, а також інших питань проходження служби.

3. Рішення про переведення посадової особи за її  згодою  на іншу  посаду  або  про  звільнення з посади приймається  головою районної  ради  у  двомісячний  термін з дня атестації.  Прийняття  такого   рішення   після   закінчення   зазначеного   терміну   не допускається.  Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

4. Посадова особа,  визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до  пункту  2  статті  40  Кодексу  законів   про   працю  України.

5. Спори,  що  виникають  у зв′язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно  до  чинного законодавства  України, що регламентують порядок  вирішення індивідуальних трудових спорів.

6. Рішення  комісії  може  бути оскаржене посадовою особою в установленому законодавством порядку протягом 10 днів з  дня  його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

7. Перевибори голови районної  ради  не може бути підставою для проведення позачергової  атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

 

 

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                    О. М’ЯГКА

 

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

I. Загальні дані

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________________

 

Дата народження __________________________________________________________________________

 

Посада, яку займає працівник,  і стаж роботи  на  ній  (на  момент  атестації)

__________________________________________________________________________________________

 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень,  найменування навчального  закладу і рік закінчення, спеціальність)

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

Науковий ступінь, вчене звання _________________________________________________________________

 

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) ______________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

Загальний трудовий   стаж,  у  тому  числі  на  службі  в  органах  місцевого самоврядування та на державній службі _____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

Категорія посади _______________________ Ранг ____________________

 

Посада в кадровому резерві ____________________________________________________________________

 

 

II. Результати атестації

 

Висновки атестаційної комісії за підсумками голосування:

 

відповідає займаній посаді (за _______, проти _______)

 

відповідає займаній  посаді  з  певних  умов   (здобуття   освіти, проходження  стажування,  набуття відповідних навичок,  підвищення кваліфікації тощо)

 

____________________________________ (за ________, проти ________)

 

не відповідає займаній посаді (за ________, проти _______)

 

Рішення атестаційної комісії ___________________________________________________________________

 

Рекомендації атестаційної комісії _______________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

_____________________________ (за __________, проти _____________)

 

Голова атестаційної комісії    _____________      _______________________
                                                      (підпис)                      (ініціали, прізвище)

 

Члени комісії ________________________    ________________________

 

________________________    ________________________

 

________________________    ________________________

 

________________________    ________________________

 

 

Дата атестації “____” _________ 20___ року

 

 

З результатами атестації ознайомлений  ________________________________
                                                                       (підпис працівника, який атестується)

 

Примітка. У разі коли голова  або  член  комісії  мають  іншу  думку   щодо   оцінки  роботи  та  ділових  якостей працівника,   який   атестується,   її   викладають  письмово   у   довільній   формі   і   додають   до атестаційного листа.

 

 

додаток № 3

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
розпорядженням голови   районної ради
№ 11 від  14  березня 2011 року

 

 

СПИСОК
посадових осіб виконавчого апарату Чугуївської районної ради,
які підлягають проходженню атестації у 2011 році

 


з/п

прізвище, ім’я та по батькові

посада

1

2

3

1.

М’ЯГКА Ольга Вікторівна

- керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

2.

ФЕНДРИКОВА Анна Юріївна

- начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

3.

ЧИРВА Олександр Іванович

- начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.

4.

МАКСЮТІНА Наталя Петрівна

- начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.

5.

ВЕДМІДЬ Галина Миколаївна

- головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

6.

КУПРІЯН Юлія Брониславівна

- головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату  районної ради.

7.

МАКЕЄВА Олена Георгіївна

- спеціаліст І категорії, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення.

 

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                О. М’ЯГКА

 

додаток № 4

 

 “ЗАТВЕРДЖЕНО”
розпорядженням голови   районної ради
№ 11 від  14  березня 2011 року

 

  

ГРАФІК
проведення атестації посадових осіб
виконавчого апарату Чугуївської районної ради

 


з/п

назва структурного
підрозділу, категорії
посадових осіб місцевого самоврядування

всього
посадових
осіб

кількість
посадових
осіб, які
підлягають
атестації

дата проведення
атестації

час та місце
проведення
атестації

1

2

3

4

5

6

1

атестаційна комісія

5

5

15.04. 2011 р.

0900, каб. 6

2

спеціалісти виконавчого апарату районної ради

7

3

15.04. 2011 р.

1000, каб. 6

 

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                       О. М’ЯГКА

Переглядів: 69
Дата публікації: 15:14 14.03.2011
Версія для слабо- зорих